ترخیص کالا
قوانین گمرک روسیه
ترخیص کالا

گمرک روسیه

گمرک عبارت است ،از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق عوارض ورودی یا واردات و خروجی یا صادرات و همچنین، مسئول اجرای سایر قوانین و...