ترخیص کالا
مراحل ترخیص کالا
ترخیص کالا

مراحل ترخیص کالا

انجام دادن تشریفات مراحل ترخیص کالا و همچنین صادرات کالا از کشور براساس قوانینی است که این قوانین برعهده امور گمرکی است. در این جا اظهار کننده وظیفه دارد...